Τομείς δραστηριότητας πελάτων

 • Εμπορικές Εταιρείες
 • Παροχής Υπηρεσιών
 • Βιοτεχνικές-Βιομηχανικές
 • Τεχνικές-Οικοδομικές
 • Ναυτιλιακές
 • Επενδυτικές
 • Τουριστικές
 • Aσφαλιστικές
 • Εστίασης
 • Φροντιστήρια
 • Παιδικοί Σταθμοί
 • Καθηγητές
 • Εκμετάλλευσης Ακινήτων
 • Φαρμακεία
 • Κληρονομικά φαρμακεία
 • Εκμετάλλευση Ταξί
 • Συνεργεία
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες
 • Ιατρικές Εταιρείες- Ιατροί
 • Δικηγορικές Εταιρείες – Δικηγόροι
 • Εταιρείες Ν.89/1967
 • Ναυπηγεία
 • Ξενοδοχεία
 • Βενζινάδικα

Ανάληψη πλήρους και ολοκληρωμένης λογιστικής υποστήριξης επιχειρήσεων και εταιρειών ποικίλων νομικών μορφών όπως:

 • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθμες εταιρείες(Ε.Ε.)
 • Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
 • Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)
 • Ανώνυμες Εμπορικές Βιομηχανικές Εταιρείες (Α.Ε.Β.Ε.)
 • Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες(Ι.Κ.Ε.)
 • Υποκαταστήματα Αλλοδαπών εταιρειών
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις(Κοιν.Σ.Επ.)
 • Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης(Κοι.Σ.Π.Ε.)
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ)
 • Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες
 • Αθλητικοί μη Κερδοσκοπικοί Σύλλογοι
 • Σύλλογοι
 • Σωματεία
 • Ιδρύματα
 • Συνεταιρισμοί
 • Εταιρείες Κληρονόμων
 • Kοινωνίες
 • Εταιρείες Συμμετόχων
 • Ιατρικές Εταιρείες
 • Δικηγορικές Εταιρείες
 • Υπεράκτιες εταιρείες (Offshore)
 • Όμιλοι
 • Εταιρείες Ν.89/1967
 • Εταιρείες Ν.959/79
 • Holdings
 • Ευρωπαϊκές Εταιρείες (Societas Europaea, SE)
 • Κοινοπραξίες