Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜ.Η.) και το Μητρώο Αφερεγγυότητας (Μ.Α.) θα διασυνδέονται πλέον, ώστε να ανταλλάσσουν δεδομένα για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, έπειτα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εξέδωσαν το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας αφορούν την πτώχευση, την ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία, το σχέδιο αναδιοργάνωσης, την απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, την ειδική διαχείριση και τη διαδικασία εξυγίανσης.

Στην ΚΥΑ αναφέρονται ο τρόπος διασύνδεσης μεταξύ Γ.ΕΜ.Η. και Μ.Α., καθώς και τα στοιχεία που θα είναι δημοσιοποιήσιμα. Ειδικότερα, από την Κεντρική Υπηρεσία του Γ.ΕΜ.Η. θα δημιουργηθεί η σχετική διεπαφή και θα χορηγείται πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μ.Α. για την άντληση πληροφοριών σχετικών με τους υπόχρεους. Από την άλλη, από το Τμήμα Δράσεων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, Διαλειτουργικότητας και Αξιοποίησης ΤΠΕ της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα δημιουργηθεί διεπαφή και θα χορηγηθεί πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.ΕΜ.Η., ώστε να χορηγούνται οι σχετικές με τα υπόχρεα πρόσωπα πληροφορίες με βάση τις διατάξει του ν. 3588/2007.

Τέλος, τα τα υποχρεωτικά δημοσιοποιήσιμα στοιχεία που ορίζονται από την ΚΥΑ για το Γ.ΕΜ.Η. και το Μ.Α. είναι τα ακόλουθα:

 1. Η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας
 2. Το δικαστήριο το οποίο κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και τον αριθμό της απόφασης
 3. Το είδος της προβλεπόμενης διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει αρχίσει και, κατά περίπτωση, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία που έχει αρχίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3588/2007
 4. Αν η δικαιοδοσία για την έναρξη της διαδικασίας θεμελιώνεται στην παρ. 1 του άρθρου 3, στην παρ. 2 του άρθρου 3 ή στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848
 5. Αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία του οφειλέτη, τον αρ. ΓΕΜΗ, όπου υπάρχει, τον ΑΦΜ, την καταστατική έδρα και την ταχυδρομική διεύθυνση
 6. Αν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, είτε ασκεί ανεξάρτητη επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα είτε όχι, το όνομα, το επώνυμο του οφειλέτη, τον αρ. ΓΕΜΗ, όπου υπάρχει, τον ΑΦΜ και την ταχυδρομική του διεύθυνση, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησης του οφειλέτη
 7. Το όνομα, το επώνυμο, τον ΑΦΜ, την ταχυδρομική και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει, του διορισθέντος διαχειριστή της ακολουθούμενης κατά περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας εφόσον υπάρχει
 8. Την προθεσμία για την αναγγελία απαιτήσεων, εφόσον υπάρχει, ή αναφορά στα κριτήρια υπολογισμού της
 9. Την ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας, εφόσον υπάρχει
 10. Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρέπει να κατατίθεται προσφυγή κατά της απόφασης για την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 2015/848 και, κατά περίπτωση, τη σχετική προθεσμία ή τα κριτήρια υπολογισμού της
 11. Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 3588/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει