Οι φοροτεχνικές υπηρεσίες που παρέχουμε

 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Εκπεστέες δαπάνες
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Συμβιβασμοί & Προσφυγές
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές
 • Φορολογία μεταβιβάσεων ακινήτων-κληρονομιών-δωρεών
 • Φορολογικά θέματα για επενδύσεις των αναπτυξιακών νόμων
 • Μετατροπές-συγχωνεύσεις –απορροφήσεις εταιρειών
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Διαδικασίες για αποφυγή διπλής φορολόγησης
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου
 • Reporting