Οι λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε

 • Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου(τακτικού-έκτακτου)
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης
 • Υποβολή ΦΜΥ
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών- προμηθευτών
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης + μεταβολές
 • Διεθνή λογιστικά Πρότυπα-Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα
 • Κοστολόγηση αποθηκών & άλλων τομέων & υπηρεσιών
 • Υποβολή Συμφωνητικών Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας
 • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ
 • Δηλώσεις Νομικών Προσώπων
 • Σύνταξη & υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ/Παρακρατούμενων φόρων
 • Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ)
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες-INTRASTAT