Κάλυψη όλων των ειδών αναπτυξιακών ή ερευνητικών επιδοτούμενων προγραμμάτων, ενδεικτικά:

 • Franchising εταιρειών
 • Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011
 • Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – ΕΣΠΑ 2007-2013
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ
 • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, όπως INTERREG, EQUAL, LEADER, URBAN
 • Κοινοτικά Προγράμματα, όπως 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
 • Έκτακτα εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων
 • Αποθεματικά
 • Business plan