Κάλυψη όλων των ειδών αναπτυξιακών ή ερευνητικών επιδοτούμενων προγραμμάτων, ενδεικτικά:

  • Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011
  • Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – ΕΣΠΑ 2007-2013
  • Προγράμματα ΟΑΕΔ
  • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, όπως INTERREG, EQUAL, LEADER, URBAN
  • Κοινοτικά Προγράμματα, όπως 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
  • Έκτακτα εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα.
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων
  • Αποθεματικά
  • Business plan