Οι ελεγτικές υπηρεσίες που παρέχουμε

 • Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 • Έλεγχοι βραχύχρονων οικονομικών καταστάσεων
 • Ανάληψη έργου εκκαθαριστή
 • Έλεγχοι βιβλίων & στοιχείων
 • Έλεγχοι για συγχώνευση, εξαγορές, μετατροπές κλπ.
 • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
 • Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση
 • Ανάλυση Ισολογισμών
 • Έλεγχος ορθής τήρησης βιβλίου αποθήκης
 • Υποστήριξη σε πιθανούς φορολογικούς ελέγχους
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού & οικονομικών εκθέσεων
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών Μελετών